W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Zarząd Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

tel.: (+48 62) 735-51-66
fax. (+48 62) 735-51-65 wewn. 13

Skrytka ePuap: /PZDOstrowWlkp/SkrytkaESP

Identyfikator w ePuap: PZDOstrowWlkp

e-mail: biuro@pzd-ostrow.plNIP 622 22 67 698
REGON
250864066

Procedura

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie to dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym mających na celu umieszczenie w nim urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego właściciel tego urządzenia powinien:

 1. wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym,
 2. uzgodnić projekt budowlany urządzenia (w przypadku, gdy urządzenie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę).

Po uzyskaniu ww. dokumentów zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem składa wniosek na zajęcie pasa drogowego, załączając do niego:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcie pasa drogowego,
 2. harmonogram zajęcia pasa drogowego – jeżeli roboty w pasie drogowym są prowadzone etapami,
 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 4. oświadczenie o:

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem (Starosta), zarząd drogi (Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Komendanta Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.   

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Stanowi ona iloczyn powierzchni zajęcia pasa drogowego, aktualnej stawki opłaty oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego.

Wysokość opłaty oraz sposób jej uiszczenia podana jest w zezwoleniu (decyzji) na zajęcie pasa drogowego.

Wnioski umieszczone są w zakładce Działalność PZD - Wnioski do pobrania 

TABELA STAWEK

 

Lp.

Asortyment

Stawka opłaty

w zł./m2

 1. Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót:

1.

za zajęcie jezdni do 20% jej szerokości,

dzienna -           6,00

2.

za zajęcie jezdni od 20 do 50% jej szerokości

dzienna -           8,00

3.

za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości

dzienna -         10,00

4.

za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego

dzienna -           5,00

 1. Opłata roczna za urządzenie umieszczone :

5.

w jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich

roczna -           80,00

6.

na drogowym obiekcie inżynierskim

roczna -         200,00

7.

obniżone stawki za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych:

roczna -           50,00

 1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu:

11.

umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego    

dzienna -           1,00

12.

umieszczenia reklam

dzienna -           3,00

13.

na prawach wyłączności

dzienna –           1,00     

 

Po zakończeniu robót zajmujący pas drogowy zgłasza do odbioru przywrócony do stanu użyteczności zajmowany odcinek pasa drogowego.

Powiatowy Zarząd Dróg dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Data pozytywnego odbioru pasa drogowego jest datą zwolnienia pasa drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego:

- bez zezwolenia zarządcy drogi,

- z przekroczeniem terminu zajęcia, określonego w zezwoleniu,

- o powierzchni większej niż określona w  zezwoleniu

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,  karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty.

Po zakończeniu robót związanych z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym zarządca drogi nalicza opłatę roczną.

 

 

 

 

Powiadom znajomego