W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Zarząd Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

tel.: (+48 62) 735-51-66
fax. (+48 62) 735-51-65 wewn. 13

Skrytka ePuap: /PZDOstrowWlkp/SkrytkaESP

Identyfikator w ePuap: PZDOstrowWlkp

e-mail: biuro@pzd-ostrow.plNIP 622 22 67 698
REGON
250864066

Reklamy

                        REKLAMA  w pasie drogowym  -  ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA:

 1.  LOKALIZACJĘ REKLAMY  W PASIE DROGOWYM
 2. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY W PASIE DROGOWY
 3. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM - montaż/demontaż reklam                                  

Decyzja zezwalającą na lokalizację reklamy w pasie drogowym oraz decyzja na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wydawane są na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zmianami), natomiast decyzję zezwalającą na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy dodatkowo na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). Do wyliczenia opłaty w decyzji na zajęcie pasa drogowego zastosowanie ma Uchwała nr XXXIII Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 24 listopada 2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Zarząd powiatu Ostrowskiego, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 7 grudnia 2017 r. poz. 8123.

 Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy jest trójetapowe.

ETAP I – uzyskanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1693 ze zmianami).

Decyzję wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie tut. PZD lub ze strony internetowej oraz BIP:  bip.pzd-ostrow.pl 

We wniosku należy określić dane wnioskodawcy:

a) w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres do korespondencji,

b) w przypadku jednostek organizacyjnych – nazwę i siedzibę firmy.

Wniosek powinien być podpisany czytelnie przez właściciela reklamy bądź osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania danego podmiotu (jednostki organizacyjnej).

Należy również uzasadnić konieczność lokalizacji reklamy w pasie drogowym.

Wymagane załączniki i pouczenie:

1) mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną projektowaną  lokalizacją reklamy, dla reklam związanych trwale z gruntem plan określonego odcinka pasa drogowego w postaci geodezyjnej aktualnej mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) z urządzeniami podziemnymi, ze słupami oświetleniowymi, z wyznaczonymi granicami pasa drogowego.

2) Projekt budowlany/graficzny reklamy (do uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywaniem robot budowlanych), z określeniem typu reklamy: (wolnostojąca, przenośna typu „potykacz”, świetlna/podświetlana, plakat wyborczy), z podaniem wymiarów, kolorystyki, treści i opisem materiałów konstrukcyjnych oraz sposobem montażu reklamy (w tym jej fundamentowania),

Wzór wniosku o uzgodnienie projektu reklamy można pobrać w siedzibie tut. PZD lub ze strony internetowej oraz BIP:  bip.pzd-ostrow.pl 

3) w przypadku reklam przenośnych typu „potykacz” szkic, opis zajęcia pasa drogowego uwzględniający odległości od np. budynku, drzwi wejściowych, lamp, innych miejsc odniesienia,

4) zgoda właściciela obiektu (słupa energetycznego, budynku, ogrodzenia itp.) oraz kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (jeśli reklama mocowana będzie do obiektu),

5) pełnomocnictwo z oryginałem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. (jeśli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika - wymagane jest imienne pełnomocnictwo do uzyskania niniejszej decyzji lokalizacyjnej i następnie decyzji o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy).

 

                Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

                BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Nr 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004.

Po uzyskaniu zezwolenia tj. decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację reklamy w pasie drogowym, właściciel reklamy zobowiązany jest spełnić określone w niej warunki.

ETAP II – uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zmianami).

Decyzję o zezwoleniu wydaje zarządca drogi na wniosek strony (właściciela reklamy lub osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania danego podmiotu (jednostki organizacyjnej).

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie tut. PZD lub ze strony internetowej oraz BIP: bip.pzd-ostrow.pl 

We wniosku należy określić dane wnioskodawcy:

a) w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz adres do korespondencji,

b) w przypadku jednostek organizacyjnych – nazwę i siedzibę firmy.

Wniosek powinien być podpisany czytelnie przez właściciela reklamy bądź osobę/y  uprawnioną/e  do reprezentowania danego podmiotu (jednostki organizacyjnej).

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją reklamy,
 2. kopię zezwolenia Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie na lokalizację reklamy,
 3. uzgodniony z zarządcą drogi (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywaniem robot budowlanych), projekt budowlany/graficzny reklamy,
 4. imienne pełnomocnictwo do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy z oryginałem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo).

Właściciel reklamy zobowiązany jest do przestrzegania warunków umieszczenia reklamy określonych  w otrzymanej decyzji.

Dodatkowe informacje:

 1. w przypadku reklam z treścią dwustronną, podstawą do obliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego jest łączna powierzchnia reklamy.
 2. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy nie jest równoznaczne z dopełnieniem obowiązków wynikających z prawa budowlanego oraz obowiązków wynikających z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Obowiązująca stawka opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym: 3,00 zł./m2.

ETAP III – uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym (montaż reklamy)

Po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, właściciel reklamy może przystąpić do jej montażu. Na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać w tut. PZD odrębne zezwolenie.     

Do wniosku należy załączyć:

 1. zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych) lub informację o sposobie zabezpieczenia ruchu drogowego (jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu),
 2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia budowy albo wykonywania  robót  budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

 

Właściciel reklamy, po upływie terminu na jaki zostało wydane zezwolenie, jest zobowiązany przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności (demontaż reklamy i uporządkowanie terenu) oraz ma obowiązek niezwłocznego poinformowania  PZD (pisemnie) o dokonaniu powyższego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego: 1) bez zezwolenia, 2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego  w zezwoleniu zarządcy drogi, 3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie a art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

Za zajęcie odcinka pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Uchwale nr XXXIII/230/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 24 listopada 2017 r., opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r.  poz. 8123.

Powiadom znajomego